KLUB POMARAŃCZA KATOWICE

Regulamin e-sprzedaży

REGULAMIN E-SPRZEDAŻY W SIECI klubów pomarańcza

Przed zakupem biletu za pośrednictwem strony internetowej należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.klubpomarancza.pl. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

 • §1. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów do sieci Klubów Pomarańcza za pośrednictwem strony internetowej, określającej zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.
  2. Sprzedający – Central Team Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 10/221 40-020 - Katowice, NIP 9542799487
  3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do sieci Klubów Pomarańcza za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Kluby Pomarańcza – kluby działające pod szyldem Klub Pomarańcza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonej imprezie w Klubie Pomarańcza na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu. Bilet zakupiony poprzez Serwis ma foto kodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email.
  6. Cena Biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na Imprezę, zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu na stronie serwisu sprzedażowego.
  7. Impreza – wydarzenie rozrywkowe – odbywa się w klubie działającym pod szyldem Klub Pomarańcza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. Serwis – system umożliwiający zakup biletów do klubów sieci Klub Pomarańcza za pośrednictwem strony internetowej www.klubpomarancza.pl.
  9. Operator Płatności – Centrum Rozliczeniowe Przelewy24, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów do klubów sieci Klub Pomarańcza dokonane przez Kupującego w Serwisie.
 • §2. Informacje ogólne

  1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów na Imprezy, dokonywania zwrotu Ceny uiszczonej za pośrednictwem Serwisu oraz zasady reklamacji.
  2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
  3. Dane kontaktowe służące do komunikacji konsumentów z Klubem zawarte są na stronie internetowej Klubu, do którego kupowany jest Bilet.
 • §3. Zasady zakupu biletu w Serwisie

  1. Zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać wybraną imprezę w Klubie. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
  2. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiąjące się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kup Bilet.
  3. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez Klub Pomarańcza od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji. Klub Pomarańcza zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 30 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zatwierdzenia opcji KUPUJĘ.
  4. Klub Pomarańcza niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
  5. W sytuacji braku uzyskania przez Klub Pomarańcza potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w pkt. 2 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, Klub Pomarańcza poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.
 • §4. Cena

  1. Kupno Biletu na Imprezę za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
  2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
  3. Całkowita Cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić nazywana jest Ceną Łączną.
  4. Klub Pomarańcza zastrzega, że przy zakupie każdego biletu na imprezę za pośrednictwem Serwisu każdorazowo doliczana jest Opłata Internetowa.
 • §5. Zasady posługiwania się biletem

  1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
  2. Przed wejściem na imprezę okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera.
  3. Do wstępu na salę Imprezy uprawniona jest tylko osoba, która okaże bilet z danym kodem.
  4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Imprezie, na którą został zakupiony bilet.
  5. Klub Pomarańcza zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 4 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na Imprezę.
 • §6. Zasady zwrotu Ceny

  1. Zwrot Ceny Łącznej uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest w przypadku nieodbycia się Imprezy z przyczyn leżących po stronie Klubu Pomarańcza.
  2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  3. Celem otrzymania zwrotu należy:
   • ◦ zgłosić się do kasy klubu, do którego bilet został zakupiony, oraz
   • ◦ podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.
  4. Zwrot dokonywany jest w formie zwrotu gotówki.
 • §7. Zasady reklamacji

  1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać do Klubu Pomarańcza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Klubu, którego reklamacja dotyczy, dostępny w zakładce "KONTAKT".
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
   • ◦ dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,
   • ◦ datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
   • ◦ opis przedmiotu reklamacji.
  3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.
 • §8. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Klub Pomarańcza (dane w §1 Regulaminu).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu Biletu przez Kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu Biletu przez Kupującego.
  3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Klubie Pomarańcza, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba, z którą można się kontaktować pod adresem email: web@klubpomarancza.pl
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów).
  5. Kupujący ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  6. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Kupującego, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  7. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe Kupującego zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu Klubu Pomarańcza.
  8. Podmioty trzecie zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Administratora.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Administratora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
  10. Kupującemu przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Klub Pomarańcza przetwarza dane osobowe:
   • ◦ na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Kupujący może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
   • ◦ na potrzeby marketingu bezpośredniego – Kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
 • §9. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i na stronie internetowej www.klubpomarancza.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie
  3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Klub Pomarańcza. O planowanej zmianie Klub Pomarańcza poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
zamknij